Otrzymaj opiekę

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Szanowni Państwo! Realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PRAKTYKA” Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy z siedzibą w Stubnie  37-723 Stubno 69b
 • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem klikmednet@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa  wniosek.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej a także dla celów sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi upoważnionymi podmiotami na podstawie: – ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1318) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069); – ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), – ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1845.) oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych
 • Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to następujące, autonomiczne przesłanki:
  1. przetwarzanie dane szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust 2 RODO, w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO
  2. przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c RODO;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
  5. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  6. W celu udzielania Pani świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie obowiązku z art. 15 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  7. W celu przekazania Pani danych do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie obowiązku z art. 188 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  8. W celu gromadzenia Pani danych osobowych na podstawie obowiązku wynikającego z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  9. W celu gromadzenia Pani danych osobowych w bazie danych systemu informacji na podstawie obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  10. Ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pana(i) żywotnych interesów w postaci prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, prawa do informacji o swoim stanie zdrowia, prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawa do dostępu do dokumentacji medycznej (art. 6, 9, 15, 23, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
  11. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  12. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 • dane Pacjenta mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Pacjenta lub od osoby działającej w jego imieniu, która jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym Pacjenta. Administrator może pozyskiwać dane osobowe Pacjenta również od innych podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne, a to w związku z prawem do udostępnienia dokumentacji medycznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. Dane Pacjenta oraz osoby działającej w jego imieniu mogą być pozyskane przez Administratora również z oficjalnych, publicznie dostępnych źródeł, prowadzonych przez organy publiczne, w tym również bezpośrednio od podmiotów trzecich np. Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Konsultantów Krajowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Sądów, Policji, Prokuratury, w ramach postępowań prowadzonych przez te podmioty;
 • Pozyskane dane osobowe, w tym w szczególności dane Pacjenta, mogą być weryfikowane przez Administratora w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) oraz innych oficjalnych rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez organy publiczne, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych danych w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych i służbowych,
  2. podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające w realizacji świadczeń zdrowotnych (lekarze na umowach cywilnoprawnych, firmy serwisujące systemy teleinformatyczne i urządzenia diagnostyczne, podmioty świadczące usługi transportu medycznego oraz wykonujące niektóre badania diagnostyczne.
  3. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych
  4. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  5. innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ministerstwo Zdrowia, sądy, prokuratura, ZUS, KRUS, Pełnomocnik Praw Pacjenta,
  6. ubezpieczyciel pacjenta,
  7. osoby upoważnione do dokumentacji medycznej,
  8. osoby bliskie po śmierci pacjenta,
  9. podmioty medyczne na podstawie skierowania,
  10. podmioty finansujące programy profilaktyczne

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia(nie będzie miało zastosowania, jeśli przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania;;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ;

        Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej i możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia i zdrowia
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.